شماره های تماس:

051-35017779📞

051-35015291📞

051-35024270📞

051-35097389📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – وکیل آباد – بلوار دندانپزشکان – دندانپزشکان 12