| آخرین واحد شماره یازده مدارس بعثت - دبیرستان دخترانه دوره اول

درباره واحد شماره یازده مدارس بعثت - دبیرستان دخترانه دوره اول

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.