کانون زبان مدارس بعثت
مجتمع آموزشی بعث

آخرین اخبار کانون زبان مجتمع آموزشی بعثت

درباره کانون زبان مجتمع آموزشی بعثت

مجتمع آموزشی بعثت


مدارس بعثت در سال 1370 با هدف رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی آینده سازان مرز بوم احداث گردید.