شماره های تماس

آدرس واحد آموزشی

شماره واحدآموزشی

051-36024448

بلوار آزادی - نبش آزادی 7

واحد 1 مدارس بعثت

051-36024560

بلوار آزادی - نبش آزادی 7

واحد 2 مدارس بعثت

051-36090798

بلوار ملک آباد-نبش ملک آباد33

واحد 3 مدارس بعثت

051-38905253

بلوار صدف - صدف 6

واحد 4 مدارس بعثت

051-38662094

بلوارمعلم-معلم71-شهید ستاری 13-مجتمع آموزشی بعثت

واحد 5 مدارس بعثت

051-38681999

بلوارمعلم-معلم71-شهید ستاری 13-مجتمع آموزشی بعثت

واحد 6 مدارس بعثت

051-38670333

بلوارمعلم-معلم71-شهید ستاری 13-مجتمع آموزشی بعثت

واحد 7 مدارس بعثت

051-35019059

بلوارفارغ التحصیلان-فارغ التحصیلان 5

واحد 8 مدارس بعثت

051-38403998

بلواراحمدآباد - ابوذر غفاری 4

واحد 9 مدارس بعثت

051-35094949

بلواردندانپزشکان - دندانپزشکان 12

واحد 10 مدارس بعثت

051-35014138

بلواروکیل آباد - بین وکیل آباد 65 و 67

واحد 11 مدارس بعثت

051-38687232 داخلی4

بلوارمعلم-معلم71-شهید ستاری 13-مجتمع آموزشی بعثت

روابط عمومی مدارس بعثت