مجتمع آموزشی 
بعثت

اقتدار علمی ،  بصیرت دینی

250
پرسنل ثابت
2500
دانش آموزان حمایتی
4000
دانش آموزان
600
اساتید

اهداف ما:

1.تلاش مستمر در زمینه افزایش کیفیت ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی

2.افزایش مستمر رضایتمندی اولیاء و دانش آموزان و بهبود روابط از طریق ایجاد نگاه عزتمدارانه اسلامی و توحیدی

3.تلاش در جهت ایجاد هویت دینی اسلامی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان برای حضور موثر در جامعه

4.تلاش در جهت آموزش همکاران برای ارتقاء سطح دانش شغلی و ارائه خدمات مناسب تر برای تربیت دانش آموزان آرمانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

5.تالش برای ایجاد فضای مشارکت دان شآموزان برای آمادگی احراز نقش مدیریت در جامعه

6.ایجاد فضای مشارکت عمومی همکاران و دان شآموزان برای دست یابی به هدف پیشرفت جمعی

7. افزایش بصیرت تمامی مخاطبین مجموعه با بهر هگیری از رو شهای ناب دین مبین اسلام که منجر به تربیت فردی با طراز اسلامی گردد.

8.گام برداشتن در راستای اجرای آخرین رو شهای استاندارد آموزشی دانش آموزان و کاهش عوامل ایجاد کننده خطا در نتایج اجرایی فرآیندهای آموزشی پی شبینی شده با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی

9.بهر هگیری از امکانات پیشرفته و تجهیزات جدید آموزشی، مطابق با فناوری روز دنیا و با در نظر گرفتن شرایط موجود

10 .درهم آمیختن علم، بصیرت دینی و نوآوری علمی و نیز آراستن آن به زیور اخلاق جهت تحقق عینی دانش مدیریت نوین در عرصه های دانش آموزی

11 .ارتقاء سطح دانش و آ گاهی اولیاء و دانش آموزان از طریق همایش ها و جلسات آموزش خانواده

12 .تحقق مثلث فکری مجتمع آموزشی بعثت به شرح ذیل:

تربیت دانش آموزی بصیر در حوزه دین، نوآور در عرصه علم که در عرصه اجتماع به سطح مدیریتی و مسئولیت پذیری برسد.

13 . تقویت اهداف پژوهشی و خلاقانه و تربیت دانش آموزی شایسته برای ایران اسلامی و نهایتاً تربیت متخصص متعهد

14 .برگزاری جلسات نقد فردی و گروهی و رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان