شماره های تماس:

051-۳۵۰۹۴۹۴۹📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – وکیل آباد – بلوار دندانپزشکان – دندانپزشکان 12