خلاصه افتخارات واحد شماره یازده مدارس بعثت

کسب رتبه در مسابقات دانایی و توانایی

کسب رتبه برتر مسابقات دانایی و توانایی توسط دانش...