شماره های تماس:

051-38662092📞

051-38662093📞

051-38662094📞

051-38662095📞

051-38681999📞

051-38677648📞

051-38687232📞

آدرس واحد آموزشی:

مشهد – بلوار معلم – معلم 71 – شهید ستاری 13 مجتمع آموزشی بعثت