خلاصه افتخارات واحد شماره هفت مدارس بعثت

افتخاری دیگر از باشگاه المپیاد بعثت

(( هذا من فضل ربی )) 🌺🌺 سالی که...