02\<\16\>\ آذر\<\/\16\>\

بازگشایی دوباره مدارس

مدارس دبیرستان دوره اول (واحد 6) و ابتدایی (واحد 5) از اول آذرماه بصورت حضوری بازگشایی شد