جلسات آنلاین واحد های آموزشی مدارس بعثت

جهت ورود به جلسه آنلاین، واحد آموزشی خود را انتخاب نمایید

مدارس دخترانه

دبستان های بعثت 👇🏻

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار وکیل آباد - بلوار فارغ التحصیلان - فارغ التحصیلان5

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

خیابان احمد آباد – ابوذر غفاری 3

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار وکیل آباد - بلوار دندانپزشکان - دندانپزشکان 12

دبیرستان دوره اول بعثت 👇🏻

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد 65 و67

مدارس پسرانه

دبستان های بعثت 👇🏻

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار ملک آباد – نبش ملک آباد 33

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار آزادی - نبش آزادی 7

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار ملک آباد – نبش ملک آباد 33 (نبش خیابان فروزان)

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار وکیل آباد - خیابان صدف - صدف 6

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار معلم - معلم 69 - دبستان مجتمع آموزشی بعثت

دبیرستان دوره اول بعثت 👇🏻

بلوار معلم - معلم 69 -دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی بعثت

دبیرستان دوره دوم بعثت 👇🏻

👆🏻 درگاه ورود انجمن اولیاء و مربیان

👆🏻 درگاه ورود شورای دبیران 

بلوار معلم - معلم 69 - دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی بعثت