سامانه انتخاب نوع حضور دانش آموزان در کلاس های درس مدارس بعثت سال تحصیلی 1400 - 1399

جهت انتخاب نوع حضور دانش آموزان در کلاس های درس مدارس بعثت در گام اول واحد آموزشی مورد نظر خود را از تصویر پایین انتخاب کرده و در ادامه فرم را تکمیل نمایید.

مدارس دخترانه

دبستان های بعثت 👇🏻

بلوار وکیل آباد - بلوار فارغ التحصیلان - فارغ التحصیلان5
خیابان احمد آباد – ابوذر غفاری 4
بلوار وکیل آباد - بلوار دندانپزشکان - دندانپزشکان 12

دبیرستان دوره اول بعثت 👇🏻

بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد 65 و67

مدارس پسرانه

دبستان های بعثت 👇🏻

بلوار ملک آباد – نبش ملک آباد 33
بلوار آزادی - نبش آزادی 7
بلوار ملک آباد – نبش ملک آباد 33 (نبش خیابان فروزان)
بلوار وکیل آباد - خیابان صدف - صدف 6
بلوار معلم - معلم 69 - دبستان مجتمع آموزشی بعثت

دبیرستان دوره اول بعثت 👇🏻

بلوار معلم - معلم 69 -دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی بعثت

دبیرستان دوره دوم بعثت 👇🏻

بلوار معلم - معلم 69 - دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی بعثت