02\<\16\>\ آذر\<\/\16\>\

بازگشایی دوباره مدارس

مدارس دبیرستان دوره اول (واحد 6) و ابتدایی (واحد 5) از اول آذرماه بصورت حضوری بازگشایی شد

16\<\47\>\ شهریور\<\/\47\>\

پیام تصویری عضو محترم مؤسس مدارس بعثت جناب حاج آقای صدیق پور بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تصویری عضو محترم مؤسس مدارس بعثت جناب حاج آقای صدیق پور بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید http://dl.besat-r.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B199/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.mp4  

16\<\41\>\ شهریور\<\/\41\>\

پیام تصویری عضو محترم مؤسس مدارس بعثت جناب حاج آقای اسدیان بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تصویری عضو محترم مؤسس مدارس بعثت جناب حاج آقای اسدیان بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید http://dl.besat-r.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B199/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.mp4