09\<\28\>\ اردیبهشت\<\/\28\>\

جلسه شورای هماهنگی مدارس و مراکز غیر دولتی استان خراسان رضوی

جلسه شورای هماهنگی مدارس و مراکز غیر دولتی استان خراسان رضوی و برنامه ریزی پیرامون نکوداشت هفته مدارس و مراکز غیر دولتی استان خراسان در مجتمع آموزشی بعثت