03\<\20\>\ اردیبهشت\<\/\20\>\

جلسات هم اندیشی اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

تصاویر چکیده ای از جلسات هم اندیشی و دیدار اعضای محترم انجم اولیا و مربیان همچنین نماینده کلاس ها در رابطه با فعالیت های جاری دبستان و نیز عملکرد گروه …