27\<\34\>\ فروردین\<\/\34\>\

اولین جلسه دیدار اولیا ومربیان

هدف اولین دیدار اولیای محترم و مربیان گرامی به منظور آشنایی اولیا با روش های نوین تدریس معلمان عزیز و همچنین راهکارهای استفاده آنها توسط والدین،دیدار با کادر دفتری دبستان …