11\<\37\>\ اسفند\<\/\37\>\

تقدیر معاونت محترم آموزش ناحیه 6 از مدیریت محترم و تیم درس پژوهی پایه ششم

حضور معاونت محترم آموزش ناحیه6 سرکار خانم قالیباف و تقدیر از مدیریت محترم و تیم درس پژوهی پایه ششم برگ زرین دیگری بر افتخارات واحد 10 مدارس بعثت و کسب …