04\<\04\>\ مرداد\<\/\04\>\

🌺جشن بزرگ عید سعید غدیر خم 🌺

🌼🌸🌹🌸🌻💐🌷 🌺جشن بزرگ عید سعید غدیر خم 🌺 🌼ویژه برنامه پدر پسری مدارس بعثت🌼 حضور فقط مخصوص پدر پسری می باشد. ⏱ پنجشنبه 7 مرداد (شام عید غدیر) شروع برنامه …