مدارس حمایتی عرش
31\<\31\>\ اردیبهشت\<\/\31\>\

بازدید عضو موسس محترم مجتمع آموزشی بعثت

  بازدید عضو موسس محترم مجتمع آموزشی بعثت جناب حاج آقا اسدیان و مدیریت محترم آموزشگاه عرش آقای محمدزاده به مناسبت بازگشایی مدارس و بررسی روند آموزشی آموزشگاه عرش و …