15\<\18\>\ اردیبهشت\<\/\18\>\

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز کلاس اول

افتخار آفرینی مریم ایروانی دانش آموز پایه اول در رشته کاراته و کسب مقام اول استانی و مقام دوم و سوم کشوری تاریخ : آذر ماه 1398