07\<\03\>\ دی\<\/\03\>\

🖥✅ جلسه مجازی مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

🖥✅ جلسه مجازی مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان پسرانه دوره اول بعثت باحضور عضو موسس مدارس بعثت حاج آقای اسدیان وریاست محترم اداره آموزش وپرورش ناحیه ۶جناب آقای …