16\<\43\>\ اردیبهشت\<\/\43\>\

تقدیر و سپاسگزاری از آموزگاران محترم در هفته گرامیداشت مقام معلم

معلم؛ ای آموزگار اندیشه، ای نشانگر بی نشان و ای نماهنگ تلاش، روزت مبارک. تقدیر و سپاسگزاری از آموزگاران محترم در هفته گرامیداشت مقام معلم توسط مدیریت محترم آموزشگاه